תקנון

1.1   כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך , וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. השימוש בלשון זכר\יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2   תקנון זה מהווה הסדרים משפטיים והמסחריים שבין חברת אנרלד-יבוא ושיווק מס' עוסק:558105458.

1.3   אתר אנרלד-יבוא ושיווק Enerled.co.il (להלן: "האתר" או "החנות") של אנרלד (להלן:"החברה")לבין משתמשיו (להלן:"לקוח" או "לקוחות"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים הרחב ברשת האינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות אנרלד.

1.4   גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותיו הכוללים הזמנה\רכישה בחנות האונליין, מבטאת ומהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה,נא הקפד לקרוא בקפידה את התקנון והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעה באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.5   בכוונת הנהלת "האתר"\"אנרלד" כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת "האתר"\"אנרלד" להתחייב לזמינות רצופה ותקינה של האתר ללא תקלות. כמו כן רשאית הנהלת "האתר"\"אנרלד" להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו או ארגונו מחדש של האתר. לא יינתן\יתקבל כל פיצוי\זיכוי כספי בשל תקלות או הפסקת פעילותו הסדירה של האתר.

1.5.1 החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

1.5.2 החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

1.6   כלל התמונות המוצגות באתר או בחנות האתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.

1.6.1 אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

1.6.2 אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

1.7   הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים חיפה.

1.8   שינויים בתקנון: חברת אנרלד רשאית לעשות שינויים בתקנון מעת לעת, בכל הזמנת מוצר\שרות יהיה מחויב הלקוח בקריאתו וקבל את תוכנו, במידה ולקוח שלא מסכים לתוכן תנאי השימוש\תקנון האתר אינו רשאי לבצע הזמנת מוצרים\שרותיו.

1.9   החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
תחול על הלקוח ועל חשבונו.

1.9.1 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .

1.10   רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

1.11   נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

 

2.1   הזמנה\רכישה באתר\בחנות האתר, יהיה רשאי המשתמש שמלאו לו 18 ומעלה.

2.1.1  למימוש הקניה\רכישה\הזמנה של המוצרים מאתר, תחויב בתיבת דואר אלקטרוני פעילה של המשתמש ברשת.

2.1.2  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.3  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.1.4  המשתמש הנו מתגורר בארץ כדין, בעל כתובת ומיקוד הרשומה ברשות הדואר\משרד הפנים בישראל.

2.3   באתר מוצעים למכירה מוצרים הכוללים מע"מ כחוק ונקובים בשקלים חדשים.

2.4   לאחר ביצוע הזמנת המוצר ולהשלמת רכישתו , יהיה על המשתמש למלאות פרטיו המלאים: ת.ז \ ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

2.4.1  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

2.4.2  מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

2.4.3  "האתר" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון,"האתר" לא יהיה אחראי לכל נזק ו\או מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

2.4.2 מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

2.4.5  בשום מקרה לא מעבירה האתר ו\או החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

2.4.5.1  פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

2.4.5.1  שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח על מנת לספק את המוצר ללקוח.

2.5   עם אישור העסקה ע"י חברת האשראי תאושר העסקה ע"י החברה והיא תודיע לך זאת בדוא"ל או בטלפון (במקרה ותיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח לא יהיה זמין).

2.5.1  ניתן לשלם באמצעים אחרים כגון מזומן או בהעברה בנקאית, המצורים יספקו ללקוח לאחר קבלת אישור מהבנק על העברה הבנקאית.

2.5.2  נא רשום לפניך את מספר ההזמנה (או הדפס את דף אישור ההזמנה). לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת.

2.5.3  לקוח המעוניין לבצע קניה בתשלומים יעשה זאת אך ורק טלפונית עם נציג החברה.

2.5.3.1  לקוח שבחר לבצע קניה בתשלומים וכן יבחר במשלוח מהחברה יחויב בעלות המשלוח בתשלום הראשון (דמי עלות המשלוח אינו מתחלק בקנית תשלומים ויחויב סכומו המלאה בצירוף לתשלום הראשון).

2.6   להווה ידוע, כי עסקה שלא אושרה ע"י חברת האשראי או שהמחאה בגינה לא נפרעה, תהא בטלה לכל דבר ועניו.

2.7   החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

2.8   החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

2.9   החברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

3.1   הרישום לאתר יתבצע על ידי המשתמש שבכוונתו לעשות שימוש בשירותיו של "האתר" וכן לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.

3.2   יש להקפיד בכבדה על דיוק במילוי הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום או הקניה, ולצורך הקשר השוטף בין המשתמש לאתר ושירותיו.

3.3   אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסבר לו כל תנאי תקנון זה.

3.4   בכל חיבור עתידי לאתר ישמרו פרטייך האישים לצורכי נוחיות של הלקוח\המשתמש וחיסכון ברישום מחדש של הפרטים.

3.4.1  יש לוודא בכל קניה\הזמנה נוספת של מוצרינו, יהיו הפרטים השמורים במערכת האתר נכונים לאותו עת וכן לא השתנו כפי שנרשם במערכת האתר כנעשה רישום ראשוני לאתר.

3.5   חשוב להבהיר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות "האתר", אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של "האתר".

4.1   דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

4.1.1  לקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממחסני החברה בתאום טלפוני, זה לאחר שאת הרכישה באתר ביצע הלקוח בסימון המשלוח "איסוף עצמי".

4.2   החברה תפעל על מנת לספק לך, את המוצרים שרכשת לכתובת אותה ציינת בעת הרישום, בתוך 14 ימי עבודה, ימי שישי\שבת אינם נספרים כיום עבודה.

4.2.1  במידה וצוין אחרת במוצר ספציפי לגבי זמני הספקה הסעיף יפעל לפי מספר הימים שיצוין בדף המוצר.

4.2.2  החברה לא תהא אחראית בגין אחור במועד ההספקה הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה.

4.2.2.1  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
ונזקי טבע.

4.2.2.2  שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

4.2.2.3  כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

4.2.2.4  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4.3   המוצרים נשלחים באמצעות דואר ישראל או חברות שילוח הפועלות בישראל,את אופן השילוח יבחר המשתמש בדף המוצר. לכל מוצר יהיה את מחיר המשלוח לכל גוף שילוח בנפרד על פי הכללים השגורים אצל גופים אלה, ויימסר על ידי השליח.

4.3.1  לאחר מסירתו של המוצר\ים על ידי השליח, עובר הנטל מידי החברה לידי הקונה.

4.3.2  במקרים שהמוצר שנמסר ללקוח מהשליח נמצא שבור, ישנו להודיע לחברה תוך 48 שעות מרגע קבלתו של המשלוח.

4.3.2.1  במידה ולקוח שלא הודיע תוך 48 שעות לא יהיה זכאי לקבל מוצר חדש.

4.3.3  במידה והפרטים אינם מעודכנים, ניתן ליצור כתובת חדשה.

4.3.4  במקרה של אי תשומת לב וכן יבוצע המשלוח לכתובת שגויה ו\או לא עדכנית ו\או מספר טלפון לא זמין ו\או עדכני על מנת לספק את המוצר, יהיה על הלקוח להודיע זאת לחברה תוך 12 שעות מבצוע העסקה. וכן לקוח שלא הודיע לאחר זמן הנקוב ובגין שליחה לכתובת שגויה וחזרתו של המוצר\ים למחסני החברה, הלקוח יחויב על משלוח זה כספית וכן יצטרך לבצע תשלום נוסף למשלוח חדש עם כתובת עדכנית.

ניתן לעשות איסוף עצמי ממחסני החברה.

5.1   בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .

5.2   ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק ).

5.2.1  ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, החזר כספי\זיכוי יינתן לאחר הפחת עלות המשלוח (במידה וכן נשלח באמצעותו) שעליו אינו מקבל הלקוח החזר כספי, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

5.2.2  במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .

5.3   אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח .

5.3.1  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5.3.2  מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .

5.4   החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

5.4.1  נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

5.4.2  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

5.4.3  במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

5.4.4  במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

5.5   הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

5.5.1  אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .

5.5.2  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

5.6   החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

5.7   החלפת מוצר תתבצע אך ורק טלפוני ועד 24 שעות מרגע ההזמנה באתר\ טלפוני.

5.7.1  במידה ולקוח שמעוניין בהחלפה ואינו ביצע הודעה תוך 24 שעות יהיה עליו לקבל את המוצר ולהגיע איתו למחסני \ משרדי החברה לצורך החלפתו או לעשות שליחת המוצר בחזרה באמצעות דואר ישראל למשרדים של החברה בחבילתו המקורית שלא נפתחה ולא נעשה בו שימוש וכן יחויב הלקוח כספית במשלוח חדש של המוצר.

5.7.2  במידה והתקבל מוצר שלא באריזתו המקורית ו\או נמסרה אריזתו של המוצר לחברה כשהיא פתוחה, יהיה רשאית החברה לא לקבל את המוצר וכן לא לעשות החלפתו של המוצר.

5.8   החזר כספי: לקוח שביצע עסקה באמצעות האתר יהיה מחויב להודיע על ביטול עסקה עד 24 שעות מרגע ביצוע העסקה באתר.

5.8.1  במידה ולקוח שלא הודיע תוך 24 שעות יהיה רשאי לעשות החזר מוצר עד 14 יום מביצוע העסקה אך ורק במשרדי החברה כשהמוצר בחבילתו המקורית סגור וכן לא נעשה בו שימוש כלל.

5.8.1.1  החזרת מוצר\ים עד 14 ימי עסקים בלבד.

 

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזתם המקורית.

6.1   לכל מוצר ישנו תוקף אחריות שונה בהתאם לסוג המוצר, תקופת האחריות תרשם בכל מוצר בחנות האתר וניתן יהיה לראותה בפירוט המלאה של המוצר.

6.2   יהא על הלקוח לבצע בכל מוצר ומוצר שימוש סביר, כזה התואם לפחות את הוראות השימוש, בהתחשב בהגבלות ובאזהרות ככל שצוינו.

6.2.1  לקח שלא עשה שימוש נכון במוצר וכן נגרם נזק פיזי ו\או נזק פנימי כגון הפלת המוצר ו\או חיבור טועה לזרם ישיר ו\או התקנו בשוגג, תהא לחברה הזכות המלאה לשלול את אחריות המוצר וכן לא לבצע החלפתו\תיקנו.

6.3  כל מוצר שהפסיק את פעילותו התקינה יובא למשרדי\מחסני החברה לצורך בדיקתו במעבדה ורק לאחר בדיקתו של המוצר וכן ימצא כשל ברכיבים הפנימיים של המוצר, תהא החברה אחראית לתקנו או החלפתו במוצר חדש.

6.3.1  לאחר בדיקת המוצר במעבדה , וכן ימצא קורוזיה ברכיבים הפנימיים של המוצר החברה לא תהא אחראית לכך בשל שימוש שלא על פי הוראות דרגות ההגנה של המוצר מפני לחות\מים.

**6.3.2  החברה לא תהא אחראית לנזקים כגון: קורוזיה, שבר פיזי, חשיפת המוצר לטמפרטורות יתר, נזק פנימי עכב חיבור כושל לחשמל, פירוק המוצר שלא על פי הצורך,

7.1   החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

7.2   כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.3   החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

7.4   לאחר ביצוע הרכישה וסליקתו של כרטיס האשראי לצורכי השלמת העסקה , החברה תמחק את מספר האשראי לצורכי אבטחה של האתר והגנת הפרטיות של הלקוח.

8.1   כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות ("אנרלד")

8.2   לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל
EMAIL: support@enerled.co.il
נא לציין מס' טלפון ושם בעת משלוח ה EMAIL

8.3   נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

14ג. עסקת מכר מרחוק (תיקון: תשנ"ח, תשס"ד)

(א) בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:

(1) השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;

(2) התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;

(3) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;

(4) מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;

(5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;

(6) פרטים בדבר אחריות לנכס;

(7) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).

(ב) בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה בפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:

(1) הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);

(2) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;

(3) האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(4) שם היצרן וארץ ייצור הנכס;

(5) מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;

(6) תנאים נוספים החלים על העסקה.

(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה1995-;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

(ה) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד), שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

(ו) בסעיף זה –

"מחיר הנכס" – מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

14ד. דרך ביטול בכתב של עסקה (תיקון: תשנ"ח)

לענין הוראות סעיף 14א(ג) ו14-ג(ג), ביטול בכתב יכול שייעשה גם באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית.

14ה. תוצאות ביטול עסקה (תיקון: תשנ"ח)

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) –

(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

14ו. החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין (תיקון: תשס"ה)

(א) בעסקה לרכישת טובין, סוגי טובין, שירותים או סוגי שירותים, שקבע השר, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה בתוך תקופה שקבע השר, ובלבד שאם העסקה היא לרכישת טובין והצרכן קיבל את הטובין שרכש –

(1) הוא יחזיר אותם לעוסק;

(2) הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

(ב) השר יקבע הוראות לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן (א), ובכלל זה לענין החזרת התמורה ששילם הצרכן בעבור הטובין או השירותים, לרבות אופן וסוג ההחזר הכספי, וכן נסיבות שבהן –

(1) הזכות לבטל את העסקה תחול, לא תחול או תוגבל;

(2) יהיה רשאי העוסק לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול, בשיעור שיקבע.

(ג) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

אחריות

האחריות היא לפי תנאי תעודת האחריות בלבד !

דילוג לתוכן